پرداخت صورت حساب در محل تحویل کالا فقط برای ساکنین شهرستان سیرجان امکان پذیر بوده و برای مابقی شهرستان ها پرداخت فقط از طریق درگاه اینترنتی صورت میگیرد.